VAKIFLARDA KURULUŞ

1- Dilekçe ( imzalı - kaşeli) 2 adet dilekçe Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Bşk.Hitaben     
2- Vakfın yetkili organı tarafından alınmış ve noterce tastik edilmiş işletmenin kuruluşuna dair karar ( noter onaylı - 2 adet)     
    kararda;     
    • İşletmenin ünvanı     
    • Açık adresi     
    • Konusu     
    • Sermayesi     
    • İşletmenin temsilcileri, uyrukları ve ev adresleri ile temsil şekli bulunmalıdır.     
3- Vakıf senedinin mahkemece tesciline dair  dilekçe ( belge )     
4- Vakıf tesis senedi ( noter onaylı ) 1 adet     
5- Mülhak vakıflara ait işletmelerde vakfın mahiyetin ve mütevelli heyetinin tayin tarihlerini gösteren ve vakfiyesinin mahkeme tecili tarihini bildiren ve yetkili Vakıflar Müdürlüğü veya Memurluğunca verilmiş olan belge     
6- İşletme temsilcisinin işletme ünvanı ile düzenlenmiş imza beyannamesi  ( noter onaylı aslı ) 2 adet     
7- Ticaret Sicili Tüzüğünün  29.maddesine göre  hazırlanmış taahhütname     
8- İşletmeye ayni sermaye konulmuş ise değer tespitine dair mahkeme kararı ile bilirkişi raporu     
9- İşletme temsilcisinin ikametgah belgesi ( son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet )


VAKIFLARDA KAPANIŞ


1- Dilekçe ( imzalı - kaşeli ) 2 adet  dilekçe  Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret ve Sanayi Odası Bşk.Hitaben     
2- Vakfın yetkili organı tarafından alınmış ve noterce tastik edilmiş işletmenin kapanışına dair karar ( noter onaylı - 2 adet )     
        
NOT: Sicil tasdiknamesi, yetki belgesi, iflas konkordato belgesi, 47. Madde belgesi, 55. Madde belgesi ve tasdikli suretler harca tabi olup kaşeli ve imzalı dilekçe ile memurluğumuza başvurularak temin edilebilir.