Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Üye Memnuniyetinin çalışan memnuniyeti ve aidiyeti ile sağlanabileceği ana fikrinden hareket ile ve yine misyon ve vizyonuna uygun olarak belirlemiş olduğu Stratejik Hedeflerine çalışanlarının etkin katkısı  ile ulaşabileceğinin bilincindedir. 

 

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası bu bilinç ile;

- İnsan kaynağını optimum ve maksimum verim ilkesine dayanarak planlar ve konusunda eğitimli personel istihdam eder.

- Çalışan personelinin kişisel ve mesleki gelişimlerini kariyer planlamasını da göz önünde bulunduracak izler, bu çerçevede eğitim ve gelişimlerini teşvik eder ve özendirir.

- Çalışma şartlarının ve iş paylaşım ve görev dağılımlarının liyakate uygun ve hakkaniyet çerçevesinde düzenlenmesi ve uygun işe uygun eleman temin edilmesi anlayışına azami önem verir.  

- Çalışanların verimleri, katkıları, gelişim ve uyumları kısaca performansları şeffaf yöntem ve uygulamalar ile izlenir ve ölçülür.  

- Çalışan Motivasyonunun ve işyeri aidiyetinin arttırılması için özendirici ve teşvik edici olur.