Saygıdeğer Başkanım, meclisimizin değerli üyeleri, kıymetli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyor, 2013 yılının son olağan meclis toplantımıza hoş geldiniz diyorum

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi için hazırlanan 8nci etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği14 Aralık 2013 tarih ve 28851 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde, kırsal alanda ekonomik ve sosyal koşulların iyileştirilmesi amacıyla uygulamaya koyulmuş olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile 2006 yılından bu yana kırsal kesime destek verilmektedir.Lokal ve merkezi düzeyde yapılan uygunluk incelemeleri neticesinde desteklenmeye hak kazanan projeler % 75 ila 80 oranında destek görmüşlerdir. 2006 yılından başlayarak dönem dönem ayrılarak uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programlarının 8. Etabı 14 Aralık 2013 tarihi itibariyle hayata geçmiştir

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak  "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programının rantabl bir şekilde kullanılması halinde ilimiz tarım sanayisine ciddi ölçüde katkı sağlayacağını" düşünmekteyiz. 2015 yılına kadar devam edecek olan bu desteklemelerden faydalanmaları için değerli üyelerimize çağrıda bulunuyor ve İlimiz tarım sanayisine hayat verecek ve yeniden canlanmasına vesile olacak olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programından yararlanmaya davet ediyorum.

Geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde  Siirt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bakanlığın Uygulama Tebliğinde belirtilen hususlara uygun bir şekilde hibe sözleşmesinde yer alan usul ve esaslara göre değerli çiftçilere her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarının güvencesini vermiştir.

      Program kapsamında Biz Siirt Ticaret ve Sanayi odası ,Bakanlık adına tüm çalışmalardan sorumlu olan Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğüne, yapılacak olan başvuruların ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu başvuruların kabulü için ihtiyaç duyulan çalışmaların ve girişimlerin takipçisi olacaktır.

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak  “Yatırımlarda Devlet Yardımları” adı altında sağlanan sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği ve vergi indirimi desteklerinin 31.12.2014 tarihine kadar uzatılması için Ekonomi Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunduk.

        Ekonomi bakanlığımıza yaptığımız başvuru dilekçesinde Siirt’in işsizlik oranının en yüksek olduğu iller arasında yer aldığını, TRC3 bölgesinin daha çok yatırım alması ve bu yatırımların istihdama katkı sağlaması için teşvikten maksimum oranda yararlanılmasının önemine vurgu yaptık. Ayrıca Çözüm süreciyle birlikte yatırımcı sayısında bir atışın olduğunu ancak, müteşebbislerde yatırım yapma fikirlerinin sürecin devam etmesi gerekçesiyle sürekli ertelendiğinde dikkat çektik.

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları” hakkındaki karar ile 31.12.2013 tarihinden sonra teşvik belgesine bağlanıp yatırımına başlanacak yatırımların istifade edecekleri SGK prim teşvikleri, vergi indirimi gibi desteklerde büyük oranda (%30) azalma söz konusu olacaktır.

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amaçlanarak hazırlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararının sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği ve vergi indirimi desteklerinden 10 yıl süre ile yararlanılabilmesi için 31.12.2013 tarihine kadar yatırımlara başlama şartının 31.12.2014 tarihine ertelenmesi, TÜİK’e göre işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge olan ve ilimizin de aralarında bulunduğu TRC3 bölgesinin daha çok yatırım almasına ve bu paralelde istihdamda artışa sebebiyet verecektir.

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar

İlimiz Ekonomisine ciddi katkı sağlayacak aynı zamanda ilimizin tanıtımında lokomotif görev üstleneceğine inandığımız İnanç Turizminin Siirt için önemli bir kaynak ve değer olduğunu düşünmekteyiz. Bu kapsamda Baykan ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Veysel Karani Hazretleri ve Tillo İlçemizin inanç turizmine kazandırılması öncelikli konulularımızın başında yer alması gerektiği kanaatindeyiz. 

Önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Siirt’imiz yalnız inanç Turizm ile değiltarihsel yönü itibarı ilebirçokfarklı kültürel yapılara mensup
insan topluluklarınabeşiklikyapmış birmedeniyetesahiptir.
Derzin Kalesi, İncekaya Kalesi, İrun Kalesi, Şirvan Kalesi, Ulu Cami, Cumhuriyet Camii, Siirt’in, turizm açısından önemli bir yeterliliğe sahip olduğunun göstergesidir. Bunun dışında botan vadisinde bulunan, Asurlulardan kaldığı ispatlanan ve dünyada sadece 3 tane olduğu bilinen tarihi akabe yolu ile Tillo Kale’nin eşsiz görüntüsü doğa turizmine alternatif olarak düşünülebilir.

Özellikle inançlarımızın örtüştüğü Arap ülkelerinin dikkatinin Veysel Karani ve Tillo’ya çekilmesi Siirt’i bir inanç merkezi  konumuna getireceği kanaatindeyiz. İnanç Turizmine örnek gösterilebilecek ve Şebi Arus etkinlikleri ile her yıl anılan Hazreti Mevlana 7 den 70 herkes tarafından takip ediliyor ve bu sayede Konya ili binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor. İstanbul Feshane’de Siirt günleri nedeniyle oluşan devasa kalabalığın ve görkemli hazırlıkların bir benzerinin artık her yıl Siirt’te yapılacağını düşünmek bile bizleri heyecanlandırmaya yetiyor. Tillo ve Veysel Karani için  Turist sayısında arzu ettiğimiz sayılara ulaşırsak,  inanç ve kültür nedeniyle ilimize gelen turistler inancımızı, kültürümüzü, değerlerimizi, şehrimizi tanıtacak gönüllü elçilerimiz haline gelecektir.

Sözlerime burada son verirken birkaç gün sonra gireceğimiz yeni yılın ülkemize milletimize ve tüm dünya barış huzur ve esenlikler getirmesini diler hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum…

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar çerçevesinde proje teklifleri 45 gün içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nin il müdürlüklerine teslim edilecek. Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2014 olacak. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile sekiz ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak. -Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 300 bin TL'yi, tüzel kişi başvuruları için ise 800 bin TL'yi geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Diğer yüzde 50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacak. Proje bütçesi KDV hariç hazırlanacak.

-Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek. Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişiler, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olacak.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar çerçevesinde proje teklifleri 45 gün içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerine teslim edilecek. Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2014 olacak. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile sekiz ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak. Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 300 bin TL'yi, tüzel kişi başvuruları için ise 800 bin TL'yi geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor.

-GENEL MÜDÜRLÜK, PROGRAMI İZLEYECEK VE DENETLEYECEK-

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamındaki tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında çalışmaları bakanlık adına Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yürütecek. Program kapsamında yapılacak çalışmaların kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verecek. Genel Müdürlük, program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaları yapacak. Genel Müdürlük, programın izleme ve değerlendirmesini yapacak veya yaptıracak.

-HİBE DESTEĞİ KAPSAMI-

Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı, koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.

-TARIMSAL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ VERİLMEYECEK-

Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmeyecek. Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında yer almayacak. Sert kabuklu meyveler bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

-UN VE KARMA YEM KONULARINDA YENİ YATIRIM TESİSİ BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEK-

Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmeyecek. Kütlü pamuk konusunda teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışındaki başvurular kabul edilmeyecek. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilecek.
Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilecek.
Daha önce bu program ile ilgili olarak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğ ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunulamayacak.

-YENİ TESİS VE TAMAMLAMA YATIRIMLARINA BAŞVURULAR-

Kısmen yapılmış tesislerin tamamlanmasına yönelik başvuruların hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için, mutlaka başvuruya söz konusu olan yatırımın orijinal amacıyla aynı ve yasal izinlerinin alınmış olması gerekecek. Yeni tesis ve tamamlama yatırımlarına yönelik başvurularda yatırım yerinin başvuru sahibi adına olması ya da Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis veya irtifak tesis edilmiş veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsasından kiralanmış olması gerekecek. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik başvurularda ise söz konusu kiralamalar dışındaki kiralamalar da kabul edilecek.

-81 İLDE UYGULANACAK, PROJELERİN TAMAMLANMA TARİHİ 1 ARALIK 2014 OLACAK-

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 81 ilde yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilecek. Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Aralık 2014 olacak. Bu tarihe kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile sekiz ayı aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak.

-EKONOMİK YATIRIMLAR İÇİN BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER-

Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek. Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişiler, idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olacak.
Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilecek. Bu kuruluşların kuruluş tüzüklerinde veya ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilecek. Bu kuruluşların proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekecek.

-GERÇEK KİŞİ BAŞVURULARINDA HİBEYE ESAS PROJE TUTARI 300 BİN TL'Yİ, TÜZEL KİŞİLERDE 800 BİN TL'Yİ GEÇEMEYECEK-

Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 300 bin TL'yi, tüzel kişi başvuruları için ise 800 bin TL'yi geçemeyecek. Hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Diğer yüzde 50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlü olacak. Proje bütçesi KDV hariç hazırlanacak. Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 300 bin Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 800 bin Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekecek. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi zorunlu olacak. Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanacak.

-PROJE GİDERLERİ-

Hibe desteği verilecek proje giderlerinin; yatırımcı ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi, hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında yer alması, hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje giderleri limitinin, gerçek kişi başvurularında 300 bin Türk lirası; tüzel kişilik başvurularında ise 800 bin TL içerisinde kalması gerecek. Ayrıca hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde gerçekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması istenecek.

-GİDER KALEMLERİ-

Yatırım uygulamalarına ait; inşaat işleri alım giderlerine, makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine hibe desteği verilecek. Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanacak.

-İNŞAAT İŞLERİ ALIM GİDERLERİ-

Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım giderleri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsayacak. Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamayacak. Ancak depolama, soğuk hava tesisleri ve alternatif enerji kaynakları kullanan sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilecek. İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğrudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje başvuruları ekinde sunulacak. İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisata ait uygulama projelerinin ve bunların metraj ile keşif özetlerinin hazırlayan tarafından imzalı suretleri incelenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekecek. İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin yüzde 20'sini aşamayacak. Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, yeni yatırımlarda inşaat gideri hibeye esas proje tutarının yüzde 70'inden fazla olamayacak.

-MAKİNE, EKİPMAN VE MALZEME ALIM GİDERLERİ-

Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilecek. Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamayacak. Tamamlama proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarında inşaat gideri şartı aranmayacak. Kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım tekliflerinde ise makine ve ekipman alım giderleri ile varsa hibeye esas proje tutarının yüzde 10'unu aşmayan inşaat giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilecek. Ancak mevcut bir tesisin unsuru olarak yapılacak depolama ya da soğuk hava deposu yatırım tekliflerinde inşaat giderleri ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik hammadde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmeyecek. Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında yer almayacak. Alternatif enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın alımları hibe desteği kapsamında değerlendirilmeyecek. Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında bulunmayacak.

-BAŞVURU SÜRESİ-

Hazırlanan proje teklifleri, 45 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilecek. Nihai değerlendirme merkez proje değerlendirme komisyonunca yapılacak. Komisyonca; Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri, işletme sayısı ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak illerin katsayısı hesaplanacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun uygulama illerinin dışında kalan illerin katsayısı ayrıca 2 ile çarpılmak suretiyle nihai katsayı bulunur. Bu nihai katsayılara göre de illerin yaklaşık bütçesi belirlenecek. İlin bütçesinin yeterli olması durumunda program teklif listesinde yer alan tüm başvurular yatırım programına alınacak. Bütçe yetersiz ise; sektörel bazda ilin birinci öncelikli proje konusunda en yüksek puan alan başvurudan başlanarak, o il için belirlenen bütçe kapsamında sırası ile diğer sektörlerin en yüksek puan alan projeleri programa alınacak. Tüm sektörlerdeki birinci sırada yer alan projeler programa alındıktan sonra bütçe imkanları dahilinde aynı yöntem ile diğer projeler de programa alınmaya devam edilerek program oluşturulacak ve nihai değerlendirme kararı düzenlenecek. Nihai değerlendirme kararı Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşecek. Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesin olacak.

-DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI-

Kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecek. İl müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçları, başvuru sahiplerine on gün içerisinde tebliğ edecek. Başvuru aşamasında, tatbikat projelerini hazırlamamış olan proje sahipleri hibe sözleşmesi imzalamadan önce mutlaka başvuru konusu ve amacına uygun tatbikat projelerini ve kesin bütçelerini hazırlamak, ilgili yasalar gereğince alınması gerekli izin, ruhsat ve onay işlemlerini tamamlamak zorunda olacak. Başvuru son tarihi ve nihai değerlendirme kararının bildirimi arasında geçen sürede oluşacak girdi fiyatlarındaki değişimlerden dolayı veya tatbikat projelerinin hazırlanması aşamasında proje sahipleri hibe sözleşmesi öncesi bütçe revizyonu talebinde bulunabilecek. Bütçe değişiklik talepleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artırıma neden olamayacak. Ancak, hibeye esas proje tutarında artırım yapmamak şartıyla toplamı oluşturan gider kalemleri arasındaki değişiklikleri içerebilecek. Hibeye esas proje tutarının üzerinde bütçe artırım talepleri ancak proje başvuru sahibinin bu miktar işi ayni olarak hibe desteği dışında yüzde 100 kendisinin gerçekleştirmesi koşuluyla kabul edilebilecek. Hibe sözleşmesi öncesi başvuruya esas projede yapılacak değişikliklerin onaylanması il müdürlüğünün yetkisinde olacak.

-PROJE İLE SAĞLANAN EKİPMANLARIN MÜLKİYETİ-

Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden itibaren beş yıl içinde değiştiremeyecek.

-DİĞER DESTEKLERDEN YARARLANMA-

Başvuruya esas projenin hibe desteği dışında kalan kısmı için, Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılamayacak.

-PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YAYINLAR-

Bu Tebliğ gereği, programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan uygulama rehberi, satın alma kitabı ve genelgeler www.tarimreformu.gov.tr web adresinde yayımlanacak. Bu yayımlar Tebliğde belirtilen genel uygulama usul ve esaslarını belirleyecek. Tebliğde ve bu yayımlarda yer almayan hususlarda ulusal mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları geçerli olacak. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi

   

   Siirt Ticaret ve Sanayi Odası “Yatırımlarda Devlet Yardımları” adı altında sağlanan sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği ve vergi indirimi desteklerinin 31.12.2014 tarihine kadar uzatılması için Ekonomi Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulundu.

         Siirt’in işsizlik oranının en yüksek olduğu iller arasında yer aldığının belirtildiği başvuru dilekçesinde TRC3 bölgesinin daha çok yatırım alması ve bu yatırımların istihdama katkı sağlaması için teşvikten maksimum oranda yararlanılmasının önemli olduğu belirtildi.

         Çözüm süreciyle birlikte yatırımcı sayısındaki artışa dikkat çekilen başvuru dilekçesinde, yatırım başvurularında artışın olduğu ancak müteşebbislerde yatırım yapma fikirlerinin sürecin devam etmesi gerekçesiyle sürekli ertelendiği ifadeleri kullanıldı.

        Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu’nun imzasıyla yapılan  başvuruda “Ülkemizin son otuz yılını, büyük miktarda bütçesini ve insanlarını kaybetmesine sebebiyet veren sorunun çözüm sürecinin Sayın Başbakanımız tarafından başlatılması tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de sevinç ve heyecanla karşılanmıştır. 1980'li yılların başından beri ülkenin en can yakıcı meselesi olan sorunun çözüm sürecinin başlaması ve Hükümetimizin uygulamaya koyduğu en son teşvik sistemine olan yoğun ilgi bu bölgenin ve ülkemizin geleceğinin ne kadar parlak olduğunun bir göstergesidir. 

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları” hakkındaki karar ile 31.12.2013 tarihinden sonra teşvik belgesine bağlanıp yatırımına başlanacak yatırımların istifade edecekleri SGK prim teşvikleri, vergi indirimi gibi desteklerde büyük oranda (%30) azalma söz konusu olacaktır.

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amaçlanarak hazırlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararının sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği ve vergi indirimi desteklerinden 10 yıl süre ile yararlanılabilmesi için 31.12.2013 tarihine kadar yatırımlara başlama şartının 31.12.2014 tarihine ertelenmesi, TÜİK’e göre işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge olan ve ilimizin de aralarında bulunduğu TRC3 bölgesinin daha çok yatırım almasına ve bu paralelde istihdamda artışa sebebiyet verecektir.” ifadelerine yer verildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca; kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi için hazırlanan 8nci etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Tebliği 14 Aralık 2013 tarih ve 28851 sayılıresmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

         

Ekonomik tarımsal yatırımlar konularında destek verilecek olan tebliğde tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kurulacak tesislere 800.000,00 TL’ye kadar %50 hibe verilecektir.

Başvurular ile ilgili detaylı bilgi odamız sekreterliğinden ve http://www.siirttso.org.tr  adresimizden temin edilebilir.

Değerli basınımız aracılığıyla tüm üyelerimize duyurulur.

Konu ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanımızın görüşü:

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu  "Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ilimiz tarım sanayisine ciddi ölçüde fayda sağlayacaktır." dedi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programının ilimizde tarıma dayalı sanayide faaliyet gösteren üyelerimize önemli ölçüde fayda sağlayacağını kaydeden Oda Başkanı Güven Kuzu  “Bu desteklemelerden faydalanmaları için değerli üyelerimize çağrıda bulunuyorum. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 2015 yılına kadar devam edecektir.” diye konuştu.

Başkan Kuzu amaçlarının, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında tarım sektöründe geliştirilen yeni teknolojilerin, üyelerimiz tarafından kullanılmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti. 2015 yılına kadar çiftçilerimizin bu projelerden yararlanmaları için her türlü çalışmayı yapacaklarını kaydeden Başkan Kuzu, “Üyelerimizin hem işlerini kolaylaştırmak hem de  üretim maliyetlerini  düşürmek için tarımda kullanılan alet ve teknolojiden yararlanmaları şart. Teknolojiden faydalanmak için, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programından istifade etmeleri gerekir.” şeklinde konuştu.

Detaylı Bilgi İçin Linke Tıklayın

http://www.siirttso.org.tr/index.php/mansetler/231-kirsal-kalkinma-yatirimlarinin-detaylari

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnsan Haklarının korunması gerektiğine vurgu yapan Başkan Kuzu  “Refah seviyesi yüksek bir toplum yaratmak, kamu düzenini sağlamak, huzur ve esenliği korumak İnsan haklarını geliştirmek ve onu korumakla mümkün olabilir ”dedi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin TBMM’de 1949 yılında onay aldığını hatırlatan Oda Başkanı Güven Kuzu “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. 1949 yılında TBMM’de onaylandı. Çağdaş yaşamın anayasası diyebileceğimiz İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bugün “'Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu haklar, başkaları tarafından verilen veya belli bir bedel karşılığında satın alınmış haklar değil, bireylerin doğuştan sahip olduğu haklardır”  diye konuştu

Bireylerin doğuştan tabii kazanımı olan hak ve özgürlüklerin dil, din,  cinsiyet, ırk, renk, ayrımı yapılmadan  eşit haklarının gözletilmesi gerektiğine atıfta bulunan Başkan Kuzu mesajının devamında “ Özünde adaleti ve hoşgörüyle  barındıran tarihi barışlarla anılan bir ecdadın torunları olarak Bu duygu ve düşüncelerle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin yıl dönümünde Siirt’li hemşerilerimin ve yurttaşlarımızın Dünya İnsan Hakları gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi